Archief | Nieuws

Eindexamens | Update

De minister van OCW besloot op 24 maart 2020 dat de centrale eindexamens (CE) dit schooljaar niet doorgaan. Het diploma wordt gebaseerd op de schoolexamens en zal een volwaardig diploma zijn.
Eerder die dag besloten wij al om een time-out te nemen voor onze geplande schoolexamens en deze per direct te beëindigen. Scholen hebben nu tot begin juni de tijd om deze schoolexamens af te nemen en af te ronden.

Afmaken schoolexamens
Tot 6 april neemt het Staring College geen schoolexamens af waarbij leerlingen en surveillanten in de schoolgebouwen aanwezig dienen te zijn. We gaan onderzoeken hoe de toetsing zorgvuldig vormgegeven kan worden. Leerlingen worden hierover tijdig geïnformeerd.

Mondelingen en praktijkexamens
Mondelinge examens die goed via een video-verbinding zijn af te nemen, zullen wel al voor 6 april gepland kunnen worden. De leerling ontvangt ruim op tijd bericht.
Over schoolexamens die uitsluitend op school afgenomen kunnen worden (praktijkexamens), wordt in een later stadium een besluit genomen, als het verloop van de coronacrisis beter kan worden overzien.

 Voorbereiding op schoolexamentoetsen
We gaan nadenken over een ruime planning van de toetsen en over de mogelijkheid om te herkansen.
Advies: blijf regelmatig bezig met de lesstof. Alleen al vanwege toekomstig studiesucces in de vervolgopleidingen, is het belangrijk om de stof goed bij te houden. Leerlingen worden op afstand begeleid door vakdocenten.

Excursies, werkweken, gala
Activiteiten die zouden plaatsvinden in de periode tot 1 juni 2020 gaan niet door. Over wat in juni of juli was gepland, valt in de komende weken een besluit.
Indien het mogelijk is om vóór de zomervakantie het eindexamengala te laten plaatsvinden, zullen wij ons inspannen om dit te realiseren.

Richtlijnen Rijksoverheid
Naar aanleiding van het besluit van 24 maart 2020 zijn er richtlijnen opgesteld waaraan scholen zich moeten houden. Over bepaalde zaken volgen nog nadere landelijke afspraken. Via deze link (website Rijksoverheid) zijn antwoorden te vinden op veel vragen m.b.t. het voortgezet onderwijs.

Noot: alle brieven en informatie die naar ouders, leerlingen en medewerkers zijn verzonden, zijn te vinden op ons intranet. Log hiervoor in op de website. Kies daarna in de blauwe linkerkolom voor 'Actuele informatie Corona'. 

website is gerealiseerd door CollegeWapps