logo-staring
Medezeggenschapsraad

Als medewerker, leerling en ouder kun je meepraten over het beleid van de school. Hiervoor heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: verbetering van het onderwijs, het schoolplan, het personeelsbeleid en samenwerking met andere scholen. Veel besluiten die het schoolbestuur of de schoolleiding zouden willen nemen, moeten vooraf om advies of instemming aan de MR worden aangeboden.

Wie zitten er in de MR?

De MR van het Staring College bestaat uit drie geledingen: ouders (5), leerlingen (5) en medewerkers (10). Ouders worden gekozen door de ouders. Leerlingen door de leerlingen. Medewerkers door de medewerkers. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Hiervoor organiseert de MR verkiezingen.

Heb jij een onderwerp voor de MR?

Heb jij een vraag, opmerking of tip, waarmee wij de school of het onderwijs kunnen verbeteren? Stuur dan een mail naar mrsecretariaat@staring.nl. Jouw mail wordt in de eerstvolgende vergadering besproken. Als je bent ingelogd vind je hier het vergaderschema en alle achterliggende stukken.

De medezeggenschapsraad

mevrouw C. Waarle (secretaris) | mrsecretariaat@staring.nl

De oudergeleding (OMR)

mevrouw S. Blokker
de heer H. te Brinkhof
mevrouw H. Lourens
de heer P. van Dijk
de heer J. Lijftogt

De leerlingengeleding (LMR)

Jelle Oonk
Harmen Mulder
Jans Harmsen
Tycho Wuestman
Deborah te Velthuis 

De personeelsgeleding (PMR)

mevrouw N.J. Jaspers (voorzitter)
mevrouw M.A. Pierik
de heer A.F. Limonard
de heer D. Yüksel
de heer J. Golsteyn
de heer S.J.M. Schatorjé
mevrouw S.J. Schreuder
mevrouw L.T.G.M. Gierkink
de heer J.A.G. Palm
de heer J.W. Jansen