Medezeggenschapsraad

Als medewerker, leerling en ouder kun je meepraten over het beleid van de school. Hiervoor heeft de school een Medezeggenschapsraad (MR). De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals: verbetering van het onderwijs, het schoolplan, het personeelsbeleid en samenwerking met andere scholen. Veel besluiten die het schoolbestuur of de schoolleiding zouden willen nemen, moeten vooraf om advies of instemming aan de MR worden aangeboden.

Wie zitten er in de MR?

De MR van het Staring College bestaat uit drie geledingen: ouders (5), leerlingen (5) en medewerkers (10). Ouders worden gekozen door de ouders. Leerlingen door de leerlingen. Medewerkers door de medewerkers. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar. Hiervoor organiseert de MR verkiezingen.

Heb jij een onderwerp voor de MR?

Heb jij een vraag, opmerking of tip, waarmee wij de school of het onderwijs kunnen verbeteren? Stuur dan een mail naar mrsecretariaat@staring.nl. Jouw mail wordt in de eerstvolgende vergadering besproken.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad

Mevrouw C. Waarle (secretaris) mrsecretariaat@staring.nl

De oudergeleding (OMR)

de heer J. Lijftogt
de heer A. Vrielink
de heer P. Daams
de heer M. Bakker
vacant

De leerlingengeleding (LMR)

Kyara Ooijman
Leonie te Velthuis
Tijmen Effting
Kevin Hulshof

De personeelsgeleding (PMR)

de heer J. Palm (voorzitter)
de heer E. Bolks (secretaris)
 mevrouw L. Gierkink
mevrouw L. Weijman
mevrouw A. Koenders
de heer S. Ruumpol
mevrouw B. Booij
mevrouw W. Wesselink


Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT