Wat willen wij

Onze visie

Het Staring College is een openbare school voor voortgezet onderwijs met lwoo, vmbo, mavo, havo, atheneum- en gymnasiumonderwijs voor alle leerlingen ongeacht ras, herkomst, geloof en seksuele geaardheid. Het Staring College is een regioschool. Wij bieden elke leerling maatschappelijk relevante kennis en vaardigheden. Wij bereiden leerlingen voor op hun toekomst zodat zij zelfbewust hun weg vinden in de maatschappij. Wij leren onze leerlingen initiatief nemen en creativiteit te tonen.

Daarom:

  • verzorgen wij een breed onderwijsaanbod, zowel in niveaus als in vakken;
  • spannen wij ons in om talenten en mogelijkheden van leerlingen te ontwikkelen;
  • begeleiden wij leerlingen in onderwijs en ondersteunen hen hierbij volgens samenhangende en doorgaande leerlijnen;
  • betrekken wij maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften van de samenleving bij de ontwikkeling van leerlingen.

In het schoolplan 2018-2022 verwoordt het Staring College een visie waarbij de leerling in toenemende mate meer verantwoordelijkheid neemt voor het eigen leerproces. De komende jaren staan deze onderwijsontwikkelingen centraal met drie kernwoorden: doelgericht, actief en reflectief.

Doelgericht onderwijs

Wij vinden leerdoelen in elke les belangrijk. Leerlingen leren ook effectiever als ze weten wat ze moeten leren en waarom die kennis belangrijk is. Wij zien de leerresultaten en het werk van leerlingen als feedback op ons handelen. Leerlingen kunnen uiteindelijk de volgende vragen beantwoorden: Waar sta ik? Wat is het doel? Wat is mijn volgende stap?

Actieve houding van de leerling

De inzet van activerende werkvormen, met het accent op onderzoekend en samenwerkend leren, zorgt ervoor dat de leerlingen meer betrokken zijn bij het onderwijs. Door samen de leerstof te verwerken, dagen leerlingen elkaar uit in het geven van uitleg en het formuleren van gedachten. Het doel is een actieve leerling in en buiten de les.

Reflectief

Goede feedback heeft sterke effecten op leerresultaten. Open vragen helpen om het denkproces van de leerling te bevorderen. Wij stimuleren de leerling om een probleem te analyseren of op te lossen. Onze feedback is gericht op het leerproces. Daarnaast helpt het leerlingen ook terug te kijken op het eigen leren: wat ging goed en wat kan beter.

Het Staring College kenmerkt zich door:

  • goed onderwijs dat er toe doet;
  • betrokken en bevoegd personeel;
  • een open en actieve houding naar alle samenwerkende partners 
    (leerling, ouder, vertegenwoordiger van een instelling of bedrijf).

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT