Klachten

In elke organisatie is wel eens sprake van meningsverschillen of ontevredenheid over beslissingen. Gelukkig is het in veel situaties mogelijk om problemen, meningsverschillen en onduidelijkheden op te lossen door middel van rechtstreeks contact tussen de betrokken partijen en/of personen.

Wanneer is het een klacht?

Zijn er echter klachten over gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel van de school, dan bestaat er voor ouders/verzorgers en leerlingen de mogelijkheid hierover te praten met de interne of externe vertrouwenspersoon klachtenregeling. Door bemiddeling van de interne of externe vertrouwenspersoon klachtenregeling kan mogelijk een oplossing gevonden worden.

Wanneer gesprekken en bemiddeling op niets uitlopen en als er zaken aan de orde zijn, die verband houden met de omgang met elkaar (zoals seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie en geweld) dan bestaat er de mogelijkheid een officiële klacht in te dienen bij de Landelijke Klachten Commissie (LKC), waarbij het Staring College is aangesloten. De interne of externe vertrouwenspersoon klachtenregeling kan daarbij ondersteuning geven.

Waar kunt u met een klacht terecht?

Coach of afdelingsleider: Persoonlijke problemen (agressiviteit, depressiviteit, eetstoornissen, verslavingen, misbruik, mishandeling, oorlogstrauma's, etc.). In overleg kan externe hulpverlening ingeschakeld worden.

Directie: Klachten over maatregelen en nalatigheid van leden van de scholengemeenschap.

Interne of externe vertrouwenspersoon klachtenregeling: Klachten over gedragingen van leden van de scholengemeenschap/ongewenste omgangsvormen, agressie, geweld, pesten, racisme, discriminatie, (homo)seksuele intimidatie.

Privacy: Klachten over privacy kunt u mailen naar privacy@staring.nl

Wat is een interne vertrouwenspersoon klachtenregeling?

De interne vertrouwenspersonen klachtenregeling zijn medewerkers van het Staring College, die een rol kunnen spelen bij het afhandelen van een klacht. Zij luisteren naar de klacht, bemiddelen zo mogelijk en kunnen de klager in contact brengen met een van de externe vertrouwenspersonen klachtenregeling. Indien nodig informeert de interne vertrouwenspersoon klachtenregeling de klager over de mogelijkheid tot aangifte en geeft daarbij begeleiding. De interne vertrouwenspersonen klachtenregeling betrachten de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en gaan vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Wat doet een externe vertrouwenspersoon klachtenregeling?

Het Staring College heeft twee externe vertrouwenspersonen klachtenregeling aangesteld. Deze externe vertrouwenspersonen klachtenregeling zijn geen werknemers van de school.

De externe vertrouwenspersoon klachtenregeling kan ingeschakeld worden bij bemiddeling bij een klacht en gaat na of op die manier een oplossing kan worden bereikt. Hij/zij gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Hij/zij begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie.
De externe vertrouwenspersoon klachtenregeling kan de klager indien noodzakelijk of wenselijk verwijzen naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Externe vertrouwenspersonen klachtenregeling betrachten de hoogst mogelijke zorgvuldigheid en gaan vertrouwelijk om met persoonlijke informatie.

Wat doet de klachtencommissie?

Wanneer een klacht na of ondanks bemiddeling of anderszins niet is opgelost, kan een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie. Het Staring College is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. De vertrouwenspersoon ondersteunt de klager hierin.

De adresgegevens zijn:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
(030) 28 09 590
info@onderwijsgeschillen.nl

Meldplicht

Wettelijk is de meldplicht vastgelegd: 'De interne vertrouwenspersoon klachtenregeling en ieder personeelslid die op enige wijze bekend is geworden dat een ten behoeve van de school met taken belast persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden jegens een leerling van de school, is verplicht daarvan het bevoegd gezag onverwijld in kennis te stellen'. Het voorafgaande is vastgelegd in een door het schoolbestuur vastgestelde klachtenregeling.

Vertrouwenspersonen klachtenregeling

Externe vertrouwenspersonen klachtenregeling

mevrouw H.P. van Silfhout | 06 34 88 07 00 | helgavansilfhout@gmail.com
de heer J. Kippers | 06 51 78 34 05 | johan@kippershrm.nl

    Social Media

    website is gerealiseerd door Heutink ICT