Vermoedelijke misstanden

In het geval een ouder, leerling of werknemer een misstand vermoed (schendingen, frauduleuze handelingen, situaties waardoor de integriteit van de sector of school schade wordt toegebracht), kan deze gebruik maken van de daarvoor bestemde regeling.

Deze regeling beoogt bij te dragen aan een transparante, zorgvuldige en integere organisatiecultuur. Het betreft hier misstanden van voldoende zwaarte of ernst en geen persoonlijke (rechtspositionele) conflicten of klachten. De regeling biedt een heldere en veilige procedure, zodat (te goeder trouw) afgegeven signalen over mogelijke misstanden op een adequate manier kunnen worden behandeld.

Voor nadere informatie en advies kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon integriteit.

Vertrouwenspersoon integriteit

Vertrouwenspersoon integriteit

de heer H. Colvoort | 0573 297252 | info@staring.nl

Social Media

website is gerealiseerd door Heutink ICT